Albertosaurus

How to say ital-BERT-oh-saw-russ
What it meansThằn lằn Alberta
Named byLamb (1914)
Found inCanada
LengthCó thể dài tới 9m
Height
WeightCó thể nặng1500kg
TeethCó hình răng cưa, sắc nhọn
How it movedbằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodCác khủng long ăn cỏ
When it livedCuối kỷ Creta, 76 - 74 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Albertosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/albertosaurus.html


Source: https://www.newdinosaurs.com/albertosaurus/