Baryonyx

How to say itbah-ree-ON-icks
What it meansMóng vuốt nặng
Named byCharig and Milner (1987)
Found inAnh, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 10m
Height
WeightCó thể nặng tới 2000kg
TeethRăng sắc nhọn, hình răng cưa
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodCá, khủng long Iguanodon
When it livedĐầu kỷ Creta, 125 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Baryonyx
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/baryonyx.html


Source: http://dinosaurpictures.org/Baryonyx-pictures