Camarasaurus

How to say itKAM-ar-a-sore-us
What it meansThằn lằn có khoang rỗng
Named byCope (1877)
Found inHoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 23m
Height
WeightTrên 20000kg
TeethRăng như những cái đục, sắc
How it movedBằng 4 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật dai
When it livedCuối kỷ Jura, 150 - 140 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Camarasaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/camarasaurus.html


Source: https://www.newdinosaurs.com/camarasaurus/