Caudipteryx

How to say itcaw-dip-ter-iks
What it meansLông đuôi
Named byJi, Currie, Norell and Ji. (1998)
Found inTrung Quốc
LengthKhoảng 1m
Height
WeightTrên 2kg
TeethRăng sắt với đầu nhọn ra ngoài ở hàm trên
How it movedBằng 2 chân
DietĂn tạp
Food
When it livedĐầu kỷ Creta, 125 - 122 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Caudipteryx
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/caudipteryx.html


Source: http://dinosaurs-video.blogspot.com/2010/10/caudipteryx-dinosaur.html