Deinonychus

How to say itdie-NON-i-kuss
What it meansMóng vuốt khủng khiếp
Named byOstrom (1969)
Found inHoa Kỳ
LengthKhoảng 3m
Height
WeightTrên 75kg
TeethCong sau
How it moved
DietĂn thịt
FoodĐộng vật có xương sống, khủng long ăn thực vật
When it livedĐầu kỷ Creta, 120 - 110 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Deinonychus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/deinonychus.html


Source: https://www.thoughtco.com/deinonychus-the-terrible-claw-1093783