Dromaeosaurus

How to say itDROM-ee-oh-saw-russ
What it meansThằn lằn chạy
Named byMatthew and Brown (1922)
Found inCanada, Hoa Kỳ
LengthTrên 1.8m
Height
WeightKhoảng 15kg
TeethRăng nhỏ, sắt như dao cạo, cong về phía sau
How it movedBằng 2 chân
DietĂn thịt
FoodĐộng vật có xương sống
When it livedCuối kỷ Creta, 76 - 74 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dromaeosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/dromaeosaurus.html