Dromiceiomimus

How to say itdro-MI-see-oh-me-muss
What it meansBắt chước đà điểu sa mạc
Named byParks (1926)
Found inCanada
LengthKhoảng 3.5m
Height
WeightTrên 100kg
TeethMỏ sừng
How it movedBằng 2 chân
DietĂn tạp
FoodThực vật và cả côn trùng, động vật
When it livedCuối kỷ Creta, 74 - 70 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dromiceiomimus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/dromiceiomimus.html


Source: http://www.wildlifeartist.com.au/showimage.asp?code=F026