Hypsilophodon

How to say ithip-sih-LOH-foh-don
What it meansRăng chóp cao
Named byHuxley (1869)
Found inAnh, Tây Ban Nha, Vương quốc Liên hiệp Anh
LengthCó thể dài tới 2.3m
Height
WeightCó thể nặng tới 50kg
TeethMỏ sừng, rặng rộng, như cái đục
How it movedBằng 2 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật
When it livedĐầu kỷ Creta, 125 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Hypsilophodon
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/hypsilophodon.html


Source: https://www.dinopit.com/hypsilophodon/