Metriacanthosaurus

How to say itmet-ree-a-kan-tho-sore-us
What it meansThằn lằn có xương sống vừa phải
Named byWalker (1964)
Found inAnh, Vương quốc liên hiệp Anh
LengthCó thể dài tới 8.2m
Height
Weight
Teeth
How it moved
DietĂn cỏ
Food
When it livedCuối kỷ Jura, 159 - 154 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Metriacanthosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/metriacanthosaurus.html


Source: https://paleoguy.deviantart.com/art/Metriacanthosaurus-633317649