Microraptor

How to say itMIKE-row-rap-tor
What it meansKẻ cướp nhỏ
Named byXu, Zhou and Wang (2000)
Found inTrung Quốc
LengthKhoảng 0.8m
Height
WeightKhoảng 1kg
TeethNhỏ, sắt, nhọn
How it movedBằng 2 chân
DietChưa biết
FoodCác loại động vật khác, côn trùng
When it livedĐầu kỷ Creta, 125 - 122 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor
Reference urlshttps://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor


Source: http://dinosaurpictures.org/Microraptor-pictures