Orodromeus

How to say itor-oh-DROM-ee-us
What it meansKẻ chạy trên núi
Named byHorner and Weishampel (1988)
Found inHoa Kỳ
LengthTrên 2m
Height
Weight
TeethMỏ sừng, răng má nghiền
How it movedBằng 2 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật khó nhai
When it livedCuối kỷ Creta, 74 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Orodromeus
Reference urlshttps://en.wikipedia.org/wiki/Orodromeus


Source: https://animals.howstuffworks.com/dinosaurs/orodromeus.htm