Pachycephalosaurus

How to say itpack-i-KEF-al-oh-sore-russ
What it meansThằn lằn có đầu dày
Named byBrown and Schlaikjer (1943)
Found inCanada, Hoa Kỳ
LengthCó thể dài tới 8m
Height
WeightCó thể nặng tới 3000kg
Teeth
How it moved
DietĂn cỏ
Food
When it livedCuối kỷ Creta, 76 - 65 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pachycephalosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/pachycephalosaurus.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0nZ-M0N_bAhUTWysKHXG4C_wQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fswordlord3d.deviantart.com%2Fart%2FPachycephalosaurus-253807803&psig=AOvVaw1CjBRd3g4MItb2vdoOerJn&ust=1529494046910428