Plateosaurus

How to say itplat-ee-oh-sore-us
What it meansThằn lằn nhiều ngăn
Named byMeyer (1837)
Found inPháp, Đức, Thụy Sỹ
LengthKhoảng 7m
Height
WeightCó thể nặng tới 4000kg
TeethRăng nhai với mỏ sừng ở trước
How it movedBằng 2 hoặc 4 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật
When it livedCuối kỷ Triat, 210 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Plateosaurus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/plateosaurus.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-uXt3t_bAhWIO48KHYIIA5IQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.newdinosaurs.com%2Fplateosaurus%2F&psig=AOvVaw26Qgk01bHGQlupp9LdUI_M&ust=1529497810913174