Protoceratops

How to say itpro-toe-ker-ah-tops
What it meansMặt có sừng thứ nhất
Named byGranger and Gregory (1923)
Found inTrung Quốc, Mông Cổ
LengthKhoảng 1.8m
Height
WeightKhoảng 400kg
TeethRăng cắt và nghiền với mỏ sừng ở trước
How it movedBằng 4 chân
DietĂn cỏ
FoodThực vật
When it livedCuối kỷ Creta, 85 - 80 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Protoceratops
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/protoceratops.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnh9asgO_bAhUGq48KHaD4BQoQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnature%2Flife%2FProtoceratops&psig=AOvVaw2IbtoAV0syfMfu4RkW3ddz&ust=1530022266436431