Struthiomimus

How to say itSTRUTH-ee-oh-MEEM-us
What it meansBắt chước đà điểu
Named byOsborn (1917)
Found inCanada
LengthKhoảng 4m
Height
WeightKhoảng 150kg
TeethMỏ sừng, không răng
How it movedBằng 2 chân
DietĂn tạp
FoodKhông biết, có thể ăn cả thực vật và động vật nhỏ
When it livedCuối kỷ Creta, 76 - 74 triệu năm trước
Other info
Wikipedia urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Struthiomimus
Reference urlshttp://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/struthiomimus.html


Source: https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp_aDTlf7bAhUGXSsKHYy8AJMQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fcooldinofacts.wikia.com%2Fwiki%2FStruthiomimus&psig=AOvVaw1TCNbmm-tAcAF44FwNnid5&ust=1530543426668429