Marine diesel engine

Động cơ bốn thì

42 loại bướm của Bắc Mỹ
Source: http://tabletopwhale.com/2014/08/27/42-butterflies-of-north-america.html

Một kiểu thắt nút có thể tháo nhanh