Minh họa: Tiến sĩ là gì?


Dịch từ bài viết The Illustrated Guide to a Ph.D. của Matt Might.

Mùa thu hàng năm, tôi giải thích cho các nghiên cứu sinh mới về tiến sĩ (Ph.D.).

Rất khó để diễn tả bằng từ ngữ nên tôi dùng hình ảnh.

Xem minh họa bằng hình ảnh về tiến sĩ bên dưới.


Tưởng tượng hình tròn sau đây bao gồm tất cả hiểu biết của loài người:

Khi tốt nghiệp tiểu học, bạn đã có một chút hiểu biết:

Hoàn tất trung học, bạn biết nhiều hơn:

Với bằng cử nhân, bạn có được một kĩ năng chuyên ngành:

Đạt được bằng thạc sĩ, kĩ năng chuyên ngành của bạn trở nên sâu hơn:

Đọc các tài liệu nghiên cứu đưa bạn tới giới hạn hiểu biết của loài người (về chuyên ngành của bạn)

Tại giới hạn đó, bạn tập trung:

Và thúc đẩy giới hạn đó trong vài năm:

Cho tới một ngày, bạn vượt qua giới hạn đó:

Và dấu ấn bạn đã làm được đó được gọi là tiến sĩ (Ph.D.):

Dĩ nhiên, thế giới với bạn lúc này đã trở nên khác hơn:

Nhưng đừng quên bức tranh toàn cảnh:

Và không ngừng nỗ lực.