Phiên âm Hán Việt của các sinh vật huyền thoại


 • angel - thiên thần/sứ
  • blood angel - huyết thiên sứ
  • fallen angel - đoạ lạc thiên thần/sứ
 • banshee - nữ yêu
 • centaur - nhân mã
 • druid - đức lỗ y
 • dwarf - ải nhân
 • elf - tinh linh
  • blood elf - huyết tinh linh
  • dark elf - hắc ám tinh linh
  • wood elf - mộc tinh linh
 • giant - cự nhân
 • goblin, gnome - địa tinh
 • griffin - sư thứu
 • necromancer - vong linh pháp sư
 • nine-tailed fox - cửu vĩ hồ
 • orc - thú nhân
 • pixie - tiểu yêu tinh
 • summoner - triệu hoán sư
 • titan - thái thản
 • troll - cự ma
 • vampire - hấp huyết quỷ
 • werewolf - lang nhân