poisonous vs. venomous


poisonousvenomous dịch ra tiếng Việt có nghĩa chung là độc/có độc, tuy nhiên cách sử dụng hai từ này là khác nhau:

  • nếu bạn ăn cái gì đó và trúng độc, thì cái đó posionous
  • nếu cái gì đó cắn bạn và bạn trúng độc, thì cái đó venomous

cho nên rắn độc thì sẽ là a venomous snake, còn nấm độc thì sẽ là a posionous mushroom

Tiếng Việt không phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm poisonousvenomous

  • Con rắn này độc/có độc/có nọc độc
  • Nấm này độc/có độc