Từ địa phương Nghệ An


Nghệ An Phổ thông Ghi chú
(bọn) bây các bạn
bổ ngã
chắc nhau lấy chắc = lấy nhau, một chắc = một mình
choa bọn/chúng tao/tôi
chộ thấy
cảy sưng
ci (ki), cấy cái
con du con dâu
con me con bê giò me = giò bê
con tru con trâu
cươi sân
dắc dắt
đài gầu múc nước
đập (chắc) đánh (nhau)
đọi (cái) bát
đọt ngọn
hấn hắn, nó
hầy nhỉ
mần làm
mi mày
đâu, nào
nác nước
ngái xa
nhởi chơi
ni này
nỏ không
nớ ấy
rầy xấu hổ
sốt nóng
tau tao
kia
tề kìa
vào